Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ:899

Για την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης φθαρμένου υλικού υπηρεσιών δικτύου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 770,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 954,80€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Δίκτυο Ιντερνέτ – 32412110-8

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «αντικατάσταση φθαρμένου υλικού δικτύου» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 770,00ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 954,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η ανάθεση της σύμβασης θα αφορά την αντικατάσταση φθαρμένου υλικού υπηρεσιών δικτύου στους φιλοξενούμενους της ως άνω Δομής για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2019 με δυνατότητα παράτασης για 3 μήνες.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά), Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα), Ιωάννινα.

Τηλέφωνο: 26510-68532

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς  το αργότερο έως την 30/04/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31/04/2019 και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site: www.icsd.gr ή στο τηλέφωνο: 26510-68532

 

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close