ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 426/13-02-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 18/02/2019

Α.Π.: 433  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 18/02/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 426/13-02-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστεί στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 19/02/2019 ημέρα Τρίτη έως και 20/02/2019 ημέρα Τετάρτη. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ Α.Π. : 412/01-02-2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 13/02/2019

ΑΠ:426

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» επαναδημοσιεύει και παρατείνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακοίνωση με  Α.Π. :412/01-02-2019 που αφορά τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ  2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»,ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»  Κωδικός ΟΠΣ 5021796.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πανακούλιας Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 395/17-01-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 04/02/2019

 Α.Π.:414     

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 04/02/2019 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 395/17-01-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστεί στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιού-κρυστάλλου για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Ιωάννινα, 01/02/2019

Α.Π:411

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), αναζητά προμηθευτές για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων» στο Πέραμα Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8/02/2019 και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 01/02/2019

Α.Π.: 412

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μία (1) θέσης ΔΕ Φύλακα, για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, που λειτουργεί στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 395/17-01-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 29/01/2019

 Α.Π.:409     

Θέμα:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 395/17-01-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

                                                                                  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 29/01/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 395/17-01-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστεί στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 30/01/2019 ημέρα Τετάρτη έως και 31/01/2019 ημέρα Πέμπτη. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Άρτα, 29/01/2019

Α.Π.: 1

Ανακοινώνεται πως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους, για το μήνα Φεβρουάριο 2019 ως εξής:

18/02/2019: Διανομή στους ωφελούμενους στα χωριά Πέτα (στο Κέντρο Κοινότητας) ώρες: 11.30-12.30, και Κομποτίου (Δημαρχείο Κομποτίου) ώρα: 10.00 – 11:00

19/02/2019: Διανομή στους ωφελούμενους του Νεοχωρίου-Κομμένου(στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά), ώρα: 11:00-13:00

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για την κοινωνική ευαισθησία και προσφορά τους.

Επιπρόσθετα, όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές σε τρόφιμα, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:  2681087948, 6944223006 κα. Κοκκίνη, Κα. Ζάρρα

Email: pantopwleionskoufas@gmail.com

Δικτυακοί Τόποι:  www.icsd.gr και www.nskoufas.gr 

Τηλ: 2681087948

Κα. Ζάρρα, κα. Κοκκίνη

 

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά                                               Ο Διαχειριστής

 

      Ευστάθιος Γιαννούλης                                                   Στέφανος Πανακούλιας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 θέσης ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, για την υλοποίηση της Δράσης  “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, στο πλαίσιο του του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ,  2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»,στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  που λειτουργεί στο Πέραμα Ιωαννίνων.

 

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού_ICSD_Δομή φιλοξενίας_Ιωάννινα

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 385/07-12-2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ENOΣ (1) ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 15/12/2018

 Α.Π.:  388   

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο 15/12/2018 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.  385/07-12-2018 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΔΕ ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, οι οικογένειες των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νικολάου Σκουφά  θα προμηθευτούν τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι από τη δομή μας. Η παράδοση του χριστουγεννιάτικου πακέτου τροφίμων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα με Τετάρτη 17-19/12/2018 και θα περιλαμβάνει 10 είδη τροφίμων (κοτόπουλα, λουκάνικα, μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι κ.ά.).

Αναλυτικότερα η διανομή των τροφίμων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

17/12/2018: Διανομή στους ωφελούμενους του Νεοχωρίου-Κομμένου(στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά), ώρα: 11:00-13:00

18/12/2018: Διανομή στους ωφελούμενους του Κομποτίου (Δημαρχείο Κομποτίου) ώρα: 10.00 – 11:00

19/12/2018: Διανομή στους ωφελούμενους Πέτα (στο Κέντρο Κοινότητας) ώρες: 10.00-11.00

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να ευχαριστούμε ονομαστικά όλους τους χορηγούς-δωρητές του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για την κοινωνική ευαισθησία και προσφορά τους έως σήμερα:

Νέα Οδός ΑΕ, Coca Cola 3 Ε, Σκλαβενίτης, Λουξ, Misko Barilla, Agrino, Frezyderm, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, Μπισκότα Παπαδοπούλου, Γιώτης ΑΕ, Alfa pastry, Μέγα προϊόντα ατομικής υγιεινής, Τεμετερον ΑΕ, Αστυνομικό Τμήμα Άρτας, Γενικό Λύκειο Κομποτίου, Γυμνάσιο Πέτα Άρτας, Δημοτικό σχολείο Μεγάρχης, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Πέτα, Νηπιαγωγείο Κομποτίου, Γυμνάσιο Κομποτίου, Δημοτικό σχολείο Λουτρότοπου, Σύλλογος Αγκαλιά, Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Κέντρο Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πέτα για την συνεργασία του μαζί μας σε θέματα εξυπηρέτησης δικαιούχων, τον Αχιλλέα Νεοχωρίου για την συνδιοργάνωση Φιλανθρωπικού Αγώνα μπάσκετ που διεξήχθη τον Νοέμβριο στο Νεοχώρι Άρτας για τη συγκέντρωση αγαθών και τροφίμων υπερ του Κοινωνικού Παντοπωλείου μας, τους ευαισθητοποιημένους πολίτες της Άρτας για την προσφορά τους σε τρόφιμα καθώς και τα κατά τόπους συνεργαζόμενα ΚΕΠ του Δήμου.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να καταθέσουν δωρεές σε τρόφιμα ενόψει εορτών, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:  268187948, 6944223006, κα. Κοκκίνη, Κα. Ζάρρα καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, Email: pantopwleionskoufas@gmail.com Δικτυακοί Τόποι:  www.icsd.gr και www.nskoufas.gr 

Η ομάδα του Κοινωνικού Παντοπωλείου σας εύχεται ολόψυχα καλά Χριστούγεννα!

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Νικολάου Σκουφά

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020