ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» Κωδικός ΟΠΣ 5021796.

Ιωάννινα 14/6/2019

Αρ. Πρωτ.: 1179

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) επιθυμεί να προσλάβει έξι (6) άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ  2014-2020,  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»   Κωδικός ΟΠΣ 5021796.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού_ICSD_Δομή φιλοξενίας_Ιωάννινα 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 861/18-04-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 12/06/2019

               Α.Π.: 1165  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τέταρτη 12/06/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 861/18-04-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστεί στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704

Ιωάννινα 05/06/2019

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) επιθυμεί να προσλάβει ένα (1) Στέλεχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης “Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα”, ΟΠΣ(MIS): 5041704, του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Έντυπο Αίτησης – Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομιας

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια πλυντηρίου ρούχων για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1074
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλυντηρίου ρούχων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμένιτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 338,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 420,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

CPV: 42716120-5 Πλυντήρια ρούχων

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 1 πλυντηρίου ρούχων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 338,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 420,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για να δείτε τους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Για το υπόδειγμα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1002/15-05-2019
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια γραφικής ύλης, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 900,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.116,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

CPV:30125110-5, 30197630-1

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για γραφική ύλη για τις ανάγκες της “Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα”, (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9 Στοά Ορφέα, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510-68532

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: icsdeu@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Τετάρτη 22/05/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Για να δείτε Ειδικοί όροι

Για να δείτε Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς γραφικής ύλης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης 453/14-03-2019 και της επαναδημοσίευσης της 601/29-03-2019 για τη σύναψη 33 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΟΠΣ:5037452)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 14/05/2019

Α.Π.:  994

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», λαμβάνοντας υπόψιν το πρακτικό υπ’ αριθμ. 3/13-05-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων της πρόσκλησης  453/14-03-2019 και της επαναδημοσίευσης της 601/29-03-2019 καθώς και την υπ. Αριθμ. 93/13-05-2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 14/05/2019 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», με κωδικό ΟΠΣ 5037452.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ υποψηφίων
  2. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ υποψηφίων
  3. Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού τους.

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας-ατομικής περιποίησης για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 979/10-05-2019
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ατομικής περιποίησης για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.227,27 ευρώ με ΦΠΑ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004927024

CPV Προϊόντα Περιποίησης : 33700000-7, CPV Προϊόντα Καθαριότητας:39830000-9

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης  και καθαριότητας, για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.227,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών Σίτισης για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2019


για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 30-11-2019, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 59.694,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.118,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.

CPV οπωροκηπευτικά:03221200-8, κρέας:15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, γάλα:15511000-3

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών  σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» έως τις 30-11-2019.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5037452, για την περίοδο υλοποίησης από την κατακύρωση της σύμβασης έως 30/11/2019, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 803/Φ38/04-04-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6,κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, γάλα:15511000-3.

Δείτε της περίληψη της διακήρυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε τη διακήρυξη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Παράρτημα Ι-Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι

Παράρτημα ΙΙ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ ΤΕΥΔ ΙΙΙ

Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IV

Παράρτημα V-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V

Παράρτημα VI-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Επιστολής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI

O πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 861/18-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»

Ιωάννινα, 09/05/2019

Α.Π.: 968

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», ανακοινώνει σήμερα 09/05/2019  την επαναδημοσίευση της ανακοίνωσης 861/18-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ».

Μέσω της διαδικασίας επαναδημοσίευσης δίνεται παράταση στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλου την 18η Μαΐου 2019.

Για να δείτε την επαναδημοσίευση της πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού_ICSD_Δομή φιλοξενίας_Ιωάννινα

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις ανάγκες της “Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:942
Για την με απευθείας ανάθεση  προμήθεια  υπηρεσιών ενοικίασης ενός αυτοκινήτου 5 θέσεων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 550,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 682,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7)

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,    καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω Υπηρεσιών:

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) αυτοκινήτου πέντε 5 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17,75ευρώ/μέρα καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 22,00ευρώ/μέρα με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 16-05-2019 έως 15-06-2019.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ενοικίασης ανά ημέρα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: icsdeu@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Παρασκευή 10/05/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

 

Για  τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας