ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 18/04/2019

Α.Π.: 861

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μία (1) θέσης ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, που λειτουργεί στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού_ICSD_Δομή φιλοξενίας_Ιωάννινα

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση ειδών ένδυσης-εσωρούχων για τους ασυνόδευτους ανήλικους της “Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα”, που εδρεύει στο Πέραμα Ιωαννίνων η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Ιωάννινα, 17/04/2019

ΑΠ:853

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ICSD» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης-εσωρούχων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 13:00μ.μ. στην έδρα της αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της αναθέτουσας, μέχρι την Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες και στο τηλέφωνο 26510-68532.

Δείτε την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δείτε τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 532/27-03-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 17/04/2019

 Α.Π.: 852    

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τέταρτη 17/04/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 532/27-03-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να εργαστεί στις εγκαταστάσεις της Δομής μας στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας για την “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα” η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και λειτουργεί με ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη-ICSD».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.: 830
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

 

Το “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη” καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απεντόμωσης-Μυοκτονίας» , για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

δείτε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

δείτε τους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 464/19-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 08/04/2019

Α.Π.:  805

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 08/04/2019 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.  464/19-03-2019 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός Στελέχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας επιτυχόντων υποψηφίων
  2. Τελικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας επιλαχόντων υποψηφίων
  3. Τελικός Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού τους

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 464/19-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 02/04/2019

Α.Π.:  712

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 02/04/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.  464/19-03-2019 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός Στελέχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

1)ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2)ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

3)ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες εργάσιμες ημέρες), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα.

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ Α.Π. : 453/14-03-2019, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ 5037452

Ιωάννινα: 29/03/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 601

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» επαναδημοσιεύει και παρατείνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακοίνωση με  Α.Π. :453/14-03-2019 που αφορά τη σύναψη 33 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020,ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»,ΤΙΤΛΟΣ για την υλοποίηση της δράσης«ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»Κωδικός ΟΠΣ 5037452.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση-επαναδημοσίευση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ICSD_ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ_ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πανακούλιας Στέφανος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 453/14-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 33 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5037452 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»

Ιωάννινα, 28/03/2019

Α.Π.: 538

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της πρόσκλησης 453/14-03-2019 (πρόσληψη 33 ατόμων για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα), πως η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως και την Τετάρτη  3η Απριλίου 2019.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 453/14-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 33 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5037452 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»

Ιωάννινα, 28/03/2019

Α.Π.: 538

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της πρόσκλησης 453/14-03-2019 (πρόσληψη 33 ατόμων για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα), πως η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως και την Τετάρτη  3η Απριλίου 2019.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κριθεί πλέον με βάση την ημερομηνία που θα παραληφθεί ο φάκελος αποστολής από τον φορέα μας και όχι με βάση την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 27/03/2019

Α.Π.: 532

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου μία (1) θέσης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, που λειτουργεί στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας