Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα

Σε εξέλιξη:

Getting Young People and Young Adults Included and
Engaged in the Cultural and Creative Sectors / 2020-1-DK01-KA227-ADU-094215

Ready, Active and Digital / 2020-1-DK01-KA226-VET-094178

CULTART Management Academy / 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028537

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

  • συμπράξεις για συνεργασία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμπράξεις συνεργασίας και οι συμπράξεις μικρής κλίμακας·
  • συμπράξεις για αριστεία, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, η ακαδημία εκπαιδευτικών και η δράση του προγράμματος Erasmus Mundus·
  • συμπράξεις για καινοτομία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμμαχίες και τα μελλοντοστρεφή σχέδια·
  • σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας·
  • ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στις προτεραιότητες του προγράμματος, ώστε να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δράσεις, καθώς και στους οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Η παρούσα βασική δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, τη μεταφορά και/ή την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close