Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3:

Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Διαρθρωμένος Διάλογος – Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της Νεολαίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3:

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια, για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Ολοκληρωμένα: Democracy Values for Youth participation

Κωδικός σύμβασης: 2017-3-EL02-KA347-003603

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3: Democracy Values for Youth participation

Περιγραφή:

Σε κάθε δήμο σε κάθε γειτονιά δημιουργούνται ομάδες νέων ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές επιδιώξεις. Ομάδες που δημιουργούνται με βάση τον χώρο και τον χρόνο στη βάση μιας αδήριτης ανάγκης για συλλογική δράση και συνεργασία. Αυτές οι ομάδες έχουν μια δυναμική εξέλιξη στο χώρο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δημιουργούνται κάθε φορά μέσα από την ανάγκη συλλογικής έκφρασης συγκεκριμένων ζητημάτων.

Στόχος του έργου είναι να διαμορφώσει μια δομή εσωτερικού διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και των ομάδων νέων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στις ομάδες των νέων ανθρώπων να επικοινωνούν με την δημοτική αρχή και να παίρνουν από κοινού αποφάσεις. Το project αφορά την δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και φορέων που εκπροσωπούν δήμους, οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα έχει τις εξής δυνατότητες: θα υπάρχει χώρος για άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων, για συλλόγους καθώς και για ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας σε κάθε τοπική κοινωνία.

Όλες οι παραπάνω οργανώσεις θα μπορούν με μία αίτηση να κάνουν εγγραφή στο σύστημα, να αποκτήσουν τους κωδικούς χρήσης αυτού. Από την πλευρά του δήμου θα δημιουργηθεί μια επιτροπή από την δημοτική αρχή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της πλατφόρμας και την επικοινωνία με τις ομάδες νέων. Οι εγγεγραμμένες ομάδες νέων θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα που αφορούν τοπικά αιτήματα ή ζητήματα μικρής ή μεγάλης ομάδας νέων. Η επιτροπή, που θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης της πλατφόρμας θα πρέπει να επικοινωνεί με τις ομάδες νέων οι οποίοι θα καταθέτουν στην πλατφόρμα μία πρόταση, ιδέα, αίτημα και να οργανώνουν μια συνάντηση εργασίας δια ζώσης. Εκεί θα πρέπει να ζητούν από τις ομάδες νέων να διατυπώσουν αναλυτικά την πρόταση τους και να συμφωνούν μαζί τους για τα επόμενα βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν συναντήσεις εργασίας, όπου θα καθοριστούν οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα αξιολογηθεί η λειτουργία της και αποφασιστεί ο τρόπος διάδοσης των αποτελεσμάτων. Θα πραγματοποιηθούν συνέδρια σε εθνικό αλλά και σε διεθνή επίπεδο όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αλλά και θα αποτελέσουν έναν οδηγό καλής πρακτικής για την διαμόρφωση ενός οδηγού-πλαισίου για την συμμετοχή των νέων στα κοινά, τους τρόπους εμπλοκής και στις διαδικασίες λήψη αποφάσεων.

 

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3: | ICSD | Ιωάννινα

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close