Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Οικοτροφείο (Α1) για 15 ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές

Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση υπηρεσιών υγείας, Δ/νση Ψυχικής Υγείας

 

Στις 15/12/2022 χορηγήθηκε η άδειας ίδρυσης ενός Οικοτροφείου (Α1) για 15 ωφελούμενους, στο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Το Οικοτροφείο Α1, βρίσκεται στην θέση Κόντριζα στις Φιλιάτες, και εντάσσεται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Δήμο Φιλιατών, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ομάδα πληθυσμού – Στόχος

Το Οικοτροφείο (Α1) παρέχει τις υπηρεσίες του σε ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και δη εξειδικευμένων οικοτροφείων και ξενώνων, στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στη χώρα σκοπεύει στη φιλοξενία για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ώστε να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

 

Περιγραφή

Στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς Ψυχικές διαταραχές να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Μέσω της παροχής συνεχούς φροντίδας στους φιλοξενούμενους, οι εργαζόμενοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται στην επίτευξη των κατωτέρω βασικών στόχων της:

  • Βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με Ψυχικές διαταραχές μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της απασχόλησης.
  • Διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων και ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους.
  • Διασφάλιση της ποιότητας της ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα.
  • Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.
  • Διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας για τα άτομα με Ψυχικές διαταραχές.

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας υλοποιούνται με:

α. Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς του.

β. Την ανάπτυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά.

γ. Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται.

δ. Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του.

ε. Προγράμματα ενθάρρυνσης της συμμετοχής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στα κοινά.

στ. Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για τις εξω-ιδρυματικές μορφές φροντίδας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

 

Χρηματοδότηση

Η Πράξη χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των έργων «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700) και «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της υπ’αριθ.93607ΕΞ 2022/04.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ) απόφασης, (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165728).

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close