Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1583/17-12-2021 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τριών (3) ατόμων, συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΠΕ Εκπαιδευτικού, ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και ενός (1) ατόμου Διερμηνέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» Κωδικός ΟΠΣ 5131420, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΗΟΜΕ/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/01/2022 Α.Π.: 60    Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με...

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close