Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1583/17-12-2021 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τριών (3) ατόμων, συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΠΕ Εκπαιδευτικού, ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και ενός (1) ατόμου Διερμηνέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» Κωδικός ΟΠΣ 5131420, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΗΟΜΕ/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/01/2022 Α.Π.: 60    Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ- ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5131420

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει Διαγωνισμό Κάτω των...

Translate »