Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2019


για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 30-11-2019, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 59.694,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.118,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.

CPV οπωροκηπευτικά:03221200-8, κρέας:15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, γάλα:15511000-3

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών  σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» έως τις 30-11-2019.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5037452, για την περίοδο υλοποίησης από την κατακύρωση της σύμβασης έως 30/11/2019, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 803/Φ38/04-04-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6,κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, γάλα:15511000-3.

Δείτε της περίληψη της διακήρυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε τη διακήρυξη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Παράρτημα Ι-Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι

Παράρτημα ΙΙ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ ΤΕΥΔ ΙΙΙ

Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IV

Παράρτημα V-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V

Παράρτημα VI-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Επιστολής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI

O πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close