Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 24-03-2021

Αριθμ. Πρωτ. 308

Πρωτογενές Αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008335082 2021-03-24

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «γραφικής ύλης, τσαντών και σάκων, εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.726,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.321,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και 24%.

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης, τσαντών και σάκων, εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για τις ανάγκες  του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ», στην Αθήνα, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής για όλα τα τμήματα και για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία υποβάλλεται για μέρος του τμήματος κηρύσσεται ως απαράδεκτη.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/03/2021 και ώρα 11:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)- 1ος  Όροφος

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά και όχι πέραν της λήξης της πρόσκλησης).

  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)- 1ος  Όροφος

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ICSD από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής έως και την 29/03/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της ICSD  ή στο τηλέφωνο: 2651068532.

Για να δείτε τη Μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

Ο ΠρόεδροςΔ.Σ.

Πανακούλιας Στέφανος

 

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close