Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Φροντίζω για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην  Ήπειρο» με κωδικό ΟΠΣ 5163972 στο πλαίσιο του «ΤΠΑ Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025» (Απόφαση Ένταξης, Αρ. Πρωτ. 1951/02-06-2022), καλεί κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια «εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων νυκτός, ενδυμάτων κολύμβησης, εξαρτημάτων ρουχισμού και υποδημάτων» προϋπολογισμού 25.023,20€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 16:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9 (στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Fax-τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τελική ημερομηνία λήψης προσφορών από την «ICSD»: Τετάρτη 15/06/2022 ώρα 12.00 μ.μ.

 

Συνημμένα Έγγραφα:

 1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close