Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 1150/24-09-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 530,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 657,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, ,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 530,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 657,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037452 , στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ICSD  το αργότερο έως την 02/10/202 ώρα 15.00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 05/10/2020.

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε —>ΕΙΔΗ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε—> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close