Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 30/09/2019

Αρ.Πρωτ.: 1764

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1764

Για την με απευθείας ανάθεση  προμήθειας Αναλωσίμων , προσυπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 930,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1153,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εκτυπωτών»  για τις ανάγκες της  Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως Πέμπτη  03/10//2019 και ώρα 17:00

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών Παρασκευή   04/10/2019  και ώρα 11:00 στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε Οικονομική προσφορά

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close