Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 19/06/2020

Αριθμ. Πρωτ. 635

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2020


για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων νυκτός, ενδυμάτων κολύμβησης, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 15-05- με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4)μηνών, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης,  με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 23.936,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.597,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24 %).

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

(CPV: Εξωτερικά ενδύματα: 18200000-1, Εσώρουχα:18310000-5, Ενδύματα νυκτός:18318500-6, Ενδύματα κολύμβησης:18412800-8, Εξάρτηματα ρουχισμού:18420000-9, Υποδήματα:18420000-9)

Έναρξη υποβολής προσφορών 19/06/2020, ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ.

Αποσφράγιση Προσφορών ημέρα, Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 12.00π.μ.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5037452, για την περίοδο υλοποίησης από 16-05-2020 έως 15-05-2021, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 704/Φ38/10-04-2020 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close