Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2020


για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 30-6-2020 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 15.997,73€ χωρίς Φ.Π.Α. και 18.127,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.

Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3, Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων Κατεψυγμένων:  03311000-2.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών  σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» έως τις 30-6-2020 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5021796, για την περίοδο υλοποίησης από 01/07/2019 έως 30/06/2020, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 1442/Φ38/11-06-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5021796 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3, Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων Κατεψυγμένων:  03311000-2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΔ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close