Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ICSD» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά» – Κωδικός ΟΠΣ 5001873 που εντάσσετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων, συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και συγκεκριμένα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Για τη στελέχωση της Δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά»

Δήμος Νικολάου Σκουφά

ΠΕ Διοικητικός υπάλληλος

(Με πτυχίο ΠΕ

Οικονομικών)

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης»

1

102

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Για τη στελέχωση της Δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά»

Δήμος Νικολάου Σκουφά

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης»

1

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη:

  1. Στην Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στήν έδρα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα.
  3. Στο παράρτημα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κομμένο Άρτας, ΤΚ47100, Άρτα.
  4. Στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά στον οποίο εδρεύει η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά», Νεοχώρι Άρτας, ΤΚ47100, Άρτα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 4/5/2017 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 15/5/2017 ημέρα Δευτέρα.

  • Δείτε ΕΔΩ την Αναλυτική ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2017
  • Δείτε  ΕΔΩ το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης «2-5-2017»
  • Δείτε  ΕΔΩ το «Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «2-5-2017»
  • Δείτε  ΕΔΩ το «Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας» με σήμανση έκδοσης «2-5-2017»
  • Δείτε  ΕΔΩ το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5»

Logo

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close