Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 5-04-2021

Αριθμ. Πρωτ. 373

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία εργασίες μικρής έκτασης που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.829 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.587.96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία εργασίες μικρής έκτασης που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών χώρων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων».  Η Δράση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με την υπ. αρ. απόφαση Συμφωνίας Επιδότησης Ένταξης 488/22-02-2021.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορά η οποία υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας και όχι για  το σύνολο κηρύσσεται ως απαράδεκτη.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 11:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)- 1ος  Όροφος

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά και όχι πέραν της λήξης της πρόσκλησης).

  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)- 1ος  Όροφος

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ICSD από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής έως και την 07/04/2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της ICSD  ή στο τηλέφωνο: 2651068532.

Για να δείτε τη Μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ να δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close