Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 11/07/2019

Αρ.Πρωτ.: 1359

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1359
Για την με απευθείας ανάθεση   υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 5645,16ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7)

Πρωτογενές Αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005181099 2019-06-27

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,    καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω Υπηρεσιών:

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) αυτοκινήτου πέντε 5 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7000,00 με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2020.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ενοικίασης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Πέμπτη  18/07/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών 19/07/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

Για  τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  εδώ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε  εδώ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close