Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 24/12/2020

Αριθμ. 1526


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:1526
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «κουκετών ύπνου»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.860,00ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.306,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «κουκετών ύπνου» για τις ανάγκες της Πράξης ΕΣΤΙΑ ΙΙ : Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5071125 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 15:00μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά  στο κάτωθι αριθμό.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος( για πληροφορίες)
  • τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ICSD»  το αργότερο έως την Κυριακή 27/12/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

2.ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close