Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 02-04-2021

Αριθμ. 361


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:361
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας
«εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων νυκτός, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.571,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 21.788,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «εξωτερικών ενδυμάτων, εσωρούχων, ενδυμάτων νυκτός, εξαρτημάτων ρουχισμού, υποδημάτων» για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής για όλα τα τμήματα και για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία υποβάλλεται για μέρος του τμήματος κηρύσσεται ως απαράδεκτη.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 07/04/2021 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ICSD»  το αργότερο έως την Τρίτη 06/04/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Για να δείτε την Μελέτη πατήστε εδώ ΜΕΛΕΤΗ..

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close