Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.: 830
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

 

Το “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη” καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απεντόμωσης-Μυοκτονίας» , για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

δείτε τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

δείτε τους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close