Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 12/06/2020

Αρ.Πρωτ.: 591

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 591

Για την με απευθείας ανάθεση  Υπηρεσίας Λογιστικής και Διαχειριστικού Ελέγχου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα με κωδικό  (MIS 5021796)  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006852045  2020-06-11

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Υπηρεσία Λογιστικής και Διαχειριστικού Ελέγχου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα με κωδικό  (MIS 5021796)  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Τετάρτη 17/06/2020  και ώρα 15:00

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών  Πέμπτη  18/06/2020  και ώρα 11:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close