Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Αρ.Πρωτ.: 499/22-05-2020

Για την με απευθείας ανάθεση  της υπηρεσίας την Υπηρεσία για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης – αρχική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015  για τις ανάγκες της δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα με κωδικό  (MIS 5021796)  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 806€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Υπηρεσία για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης – αρχική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 806€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Παρασκευή 29/05/2020  και ώρα 15:00

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών  Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 11:00 στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε Εδώ

 

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close