Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 21/08/2019

Αρ.Πρωτ.:1582

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 29/02/2020 με δικαίωμα παράτασης για 2 μήνες, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 59.913,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.283,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24 %.

 CPV: οπωροκηπευτικά:03221200-8, κρέας:15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, Γάλα: 15511000-3

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005458537

 Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών  σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» έως τις 29/02/2020 με δικαίωμα παράτασης για 2 μήνες.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, για την περίοδο υλοποίησης από 23/07/2018 έως 30/06/2020 (1η Παράταση), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 566/Φ38/29-03-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5021796 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6,κατεψυγμένα προϊόντα ιχθυοπωλείου:1522100-3, Γάλα 15511000-3.

Δείτε της περίληψη της διακήρυξης εδώ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Παράρτημα Ι-Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο εδώ

Παράρτημα ΙΙ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι εδώ

Παράρτημα ΤΕΥΔ

Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα V-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα VI-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Επιστολής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 

O πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close