Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2020


για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 15-05-2021 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 29.059,29€ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.033,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 

Είδη Καθαρισμού:39830000-9, Είδη Ευπρεπισμού: 33700000-7

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» έως τις 15-05-2021 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5037452, για την περίοδο υλοποίησης από 16-05-2020 έως 15-05-2021, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 704/Φ38/10-04-2020 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): Είδη Καθαρισμού:39830000-9, Είδη Ευπρεπισμού: 33700000-7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ I

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ

ΤΕΥΔ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close