Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 03-07-2020

Αριθμ. Πρωτ. 732

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2020

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 93016
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τις ανάγκες της  «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» διάρκειας έως τις 31-12-2020 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 76.672,10€ χωρίς Φ.Π.Α. και 86.842,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3,Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων, Νωπών και Κατεψυγμένων: 03311000-2, Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου: 15810000-9

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών  σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» έως τις 31-12-2020 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5021796, για την περίοδο υλοποίησης από 1/07/2020 έως 31-12-2020, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την αρ. πρωτ 1270/Φ38/26-06-2020 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5021796 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ II

ΤΕΥΔ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ VII

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close