Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 08/05/2020

Α.Π. 412

ΑΔΑΜ: 20PROC006675901

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2/2020

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ICSD στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας διάρκειας έως 15/05/2021 Με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 149.954,40€  χωρίς Φ.Π.Α  ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%&24% : 169.816,92€.

(CPV: Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3,  Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων, Νωπών και Κατεψυγμένων: 03311000-2, Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου: 15810000-9)

 • Είδη Παντοπωλείου:15800000-6,
 • Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3,
 • Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8,
 • Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2,
 • Είδη Ιχθύων, Νωπών και Κατεψυγμένων: 03311000-2,
 • Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου: 15810000-9

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Ανοιχτό  Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» του «Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», έως 15/05/2021 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5037452, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τις αρ. πρωτ  803/Φ38/04-04-2019 704/Φ38/10-04-2020  Συμφωνίες Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδικό MIS 5037452 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) Είδη Παντοπωλείου:15800000-6, Γαλακτοκομικά Είδη: 15500000-3, Είδη Οπωροπωλείου: 03221200-8, Είδη Κρεοπωλείου: 15110000-2, Είδη Ιχθύων, Νωπών και Κατεψυγμένων:  03311000-2, Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου: 15810000-9.

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με διαδικασία Ανοιχτού Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 15/05/2021 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

ΤΜΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

73.790,10€

83.751,26€

Β

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

19.367,00€

21.884,71€

Γ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

26.504,80€

29.950,42€

Δ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

24.382,50€

27552,23€

Ε

  ΙΧΘΥΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

3.829,00€

4.326,77€

ΣΤ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

2.081,00€

2.351,53€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

149.954,40€

169.816,92€

 

 • Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.954,40€ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις έως 15/05/2021 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
 • Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ενιαίου ποσοστού  έκπτωσης για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης .
 • Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 150 ημερών (5 μηνών) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 24/10/2020
 • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση των αναγκών της Δομής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες τιμές κατά τις ημέρες παραγγελιών και μέχρι εξαντλήσεως των εξασφαλισθέντων πιστώσεων.
 • Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Εξάλλου, οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων ειδών με κάποια άλλα από τα ενδεικτικά ή παρεμφερή , ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες,
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 08/05/2020, ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/05/2020 Ημέρα Σάββατο  και ώρα 15:00
 • Η διαδικασία αποσφράγισης των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει κατά την 28/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ. και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 μ.μ.
 • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.icsd.gr.
 • Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. 26510-68532 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για να δείτε την περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ  και  για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το έντυπο ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το έντυπο τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για την έντυπο εγγυητικής συμμετοχής πατήστε εδώ

Για το έντυπο εγγυητικής καλής εκτέλεσης πατήστε εδώ

 

ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close