Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 25/09/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1744

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2019

Με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή των Εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 – διάρκειας έως 15/05/2020 με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & 24 %.
CPV: 50700000-2 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005611591

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά την συντήρηση και επισκευή των Εγκαταστάσεων του κτιρίου που φιλοξενεί τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.

Δείτε τη διακήρυξη Εδώ

Παράρτημα Ι-– Αναλυτική – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Εδώ

Παράρτημα ΙΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εδώ

Παράρτημα ΤΕΥΔ Εδώ

Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εδώ

Παράρτημα V-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εδώ 

Παράρτημα VI-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Επιστολής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Εδώ

O πρόεδρος
Στέφανος Πανακούλιας

Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close