Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 12/09/2023

Α.Π: 1869

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 106/12-09-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την Παράταση της υπ. αριθ. 1750/01-09-2023 πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτή στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) λειτουργεί στη Διοικητική Περιφέρεια της Ηπείρου – Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται η Πέμπτη 21/09/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 1750/01-09-2023  Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Της Υπ΄Αριθμ. 1752/01-09-2023 Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Ενός (1) Ατόμου ΠΕ Ψυχολόγου, Πλήρους Απασχόλησης, Σε Θέση Εξαρτημένης Εργασίας, Με Πλήρη Κάλυψη Ασφαλιστικών Και Λοιπών Εισφορών, Για Την Απασχόληση Στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» Που Η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) Λειτουργεί Στη Διοικητική Περιφέρεια Της Ηπείρου – Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας Το Οποίο Θα Καλυφθεί Από Πόρους Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -Ταμείο Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας, Στο Πλαίσιο Του Έργου «Δημιουργία Νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Για Την Ενίσχυση Της Προσβασιμότητας Του Πληθυσμού Σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», Της Δράσης «Μεταρρύθμιση Των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), Το Οποίο Έχει Ενταχθεί Στο Ταμείο Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας, Δυνάμει Της Υπ’ Αριθμ. 93607ΕΞ 2022/04.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ) Απόφασης, Με Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165728.
September 15, 2023
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close