Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 22/12/2023

Α.Π: 2713

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» προκηρύσσει Διαγωνισμό Κάτω των ορίων (αρ. πρωτ 2702/21-12-2023 Διακήρυξης) με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός 284469) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών όλων των τμημάτων της διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαφόρων Ειδών Σίτισης» με εκτιμώμενη αξία 97.986,20€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 110.906,68€ με ΦΠΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close