Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

«ΚΦΑΑ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ”»

Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

«Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)»

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΟΠΣ (MIS) 6001619

Από το μήνα Αύγουστο του 2023 το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου «ΚΦΑΑ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6001619, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στο κέντρο των Ιωαννίνων και έχει δυναμικότητα 40 ατόμων. Φιλοξενεί αγόρια ηλικίας 12–18 ετών παρέχοντας χώρους στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους καθώς και βασικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης της ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.

Βασικός στόχος της λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α. με την επωνυμία «ΚΦΑΑ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ”», είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας και υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για την προετοιμασία μετάβασης των ανηλίκων σε άλλο πλαίσιο (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ηλικίας και τις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες και τις προσωπικές περιστάσεις τους (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.). Η οργάνωση και λειτουργία του Κ.Φ.Α.Α. διέπετε από τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα από τις αρχές:

α. του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ανηλίκου,

β. της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,

γ. της συμμετοχής των ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά,

δ. του σεβασμού της αξιοπρέπειας,

ε. της απαγόρευσης των διακρίσεων, και

στ. της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στους ωφελούμενους του ΚΦΑΑ από έμπειρο προσωπικό και με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στο ΚΦΑΑ και στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης.

 Η Δομή  «ΚΦΑΑ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ”» απασχολεί Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νομικούς, Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς, Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Μάγειρες, προσωπικό Υπευθύνων Καθημερινής Φροντίδας, Προσωπικό Καθαριότητας καθώς και Διατροφολόγο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2651313913

Email:  [email protected]


Η Δομή “Φροντίζω για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163972, συνέχισε να λειτουργεί από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023, και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025»και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), που αφορά το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προγραμματικής περιόδου 2021-2025 (Β’ 5156).

———————————————————————————————

Η Δομή ΄΄Φροντίζω΄΄ για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Aνηλίκων στην Ήπειρο ΟΠΣ (MIS) 5131486, λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα», με τη συγχρηματοδότηση του από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close